Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba zaštite i spašavanja

 Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na:  

  - preduzima preventivne mjere u cilju zaštite od požara, izrađuje planove i procjene
  ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija i dr;
  - poslove zaštite koji obuhvataju skup mjera i radnji koji se preduzimaju u cilju otkrivanja i
  sprečavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko - tehnoloških nesreća, hemijskih,
  bioloških, nuklearnih i radioloških kontaminacija, poslijedica ratnih razaranja i terorizma i
  epidemija i drugih nesreća, kao i spašavanje građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim
  djelovanjem;
  - pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu;
  - gašenje požara i spašavanje prilikom požara;
  - spašavanje iz ruševina i zemljanih klizišta;
  - spašavanje prilikom poplava i drugih vremenskih nepogoda i ekoloških i drugih nesreća na
  moru;
  - spašavanje u planinama, jamama, prilikom saobraćajnih nesreća, i dr.;
  - spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu;
  - kontrolu i servisiranje protivpožarnih aparata, izvođenje obuke iz oblasti zaštite od požara,
  kontrolu i mjerenje pritiska u hidrantskoj mreži i prevoz vode građanima i pravnim subjektima;
  - pružanje asistencije pravnim licima na teritoriji Opštine prilikom izrade planova zaštite i
  spašavanja istih;
  - saradnju sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i
  spašavanja i nadležnim državnim organima iz djelokruga svojeg rada;
  - poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada organa;
  - ostvarivanje saradnje sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizac iji Službe; odlučivanje o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
  službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog
  i javnog oglasa radi popune radnih mjesta ; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i
  namještenika u Službi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
  toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
  Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
  diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenj a
  nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
  posebnim opštinskim propisima;
  - obezbijeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opšt inskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih
  akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na
  propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe
  efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.