Nadležnosti

Sekretarijat za privredu i finansije

Sekretarijat za privredu i finansije vrši  poslove uprave koji se odnose na:

  - pripremu, planiranje i izradu nacrta budžeta Opštine; priprema izvještaje o realizaciji
  fiskalne politike za tekuću godinu i predlaže smjernice na osnovu kojih se planiraju prihodi i
  rashodi za narednu godinu, koje utvrđuje predsjednik Opštine; izrađuje stručna uputstva o
  ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja budžeta; propisuje bliži sadržaj i
  formu zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; utvrđuje nacrt Odluke o privremenom
  finansiranju; prati korišćenje sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koj u odobri predsjednik
  Opštine; prati izvršenje budžeta Opštine; priprema planove izvršenja budžeta, završni račun
  budžeta, odluku o zaduživanju Opštine; priprema propise u vezi raspisivanja opštinskog zajma;
  vrši poslove oko uvođenja opštinskog samodoprinosa;
  - pripremu i izvršenje Budžeta;
  - donošenje Rješenja o zaradama;
  - vodi evidenciju o zaradama zaposlenih u organima lokalne uprave;
  - obezbjeđuje uslove za zaštitu potrošača;
  - upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim raču nima i vodi
  evidenciju o postojećem dugu Opštine; odobrava otvaranje podračuna i bliže određuje način
  korišćenja ovih računa; vodi glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige; obavlja finansijsko
  planiranje i upravlja gotovinskim sredstvima; vrši kontrolu rasho da i izvršavanje budžeta; obračun
  i isplatu zarada i naknada službenika organa i službi, kao potrošačkih jedinica; upravlja dugom i
  analizira zaduženosti, budžetsko računovodstvo i budžetsko izvještavanje;
  - pripremu propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i
  analizira efekte primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; priprema
  informativne i druge stručne materijale za predsjednika Opštine i Skupštinu; priprema: stručna
  mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa
  u ovoj oblasti i vrši druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - utvrđivanje, kontrolisanje i vršenja naplate lokalnih javnih prihoda i to: lokalnih
  administr ativnih taksi; poreza na nepokretnosti, boravišne i turističke takse, članskog doprinosa,
  prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse; naknadu za korišćenje
  opštinskih puteva; donosi rješenje o utvđivanju obaveza po osnovu lokalnih jav nih prihoda, u
  skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima; vodi registar poreskih obveznika i redovno
  usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi Uprava za nekretnine; propisuje
  oblik i sadržaj poreske prijave; preduzima mjere naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, zaloga,
  zabrana prenosa);
  - naplatu lokalnih javnih prihoda iz novčanih sredstava obveznika iz imovine obveznika, vrši
  plenidbu i prodaju pokretne i nepokretne imovine, predlaže izdavanje privremene mjere zabrane
  raspolaganja imovinom; priprema periodične izvještaje i informacije o stepenu realizacije lokalnih
  javnih prihoda;
  - inspekcijski nadzor u cilju utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreskih obveznika
  u skladu sa ovlašćenjima iz zakona kojima se uređuju pojedine vrste poreza; rješava po žalbama u
  prvostepenom postupku; podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, prijavu za privredni
  prestup, odnosno krivičnu prijavu;
  - pripremu opštih planova zaštite od štetnog dejstva voda kao i operativne planove zaštite od
  štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja. U zakonom predviđenim slučajevima
  privremeno ograničava ili obustavlja vodno pravo;
  - poslove lokalne uprave saglasno propisima o turizmu; rješeva u postupku po zahtjevima za
  određivanje kategorije ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vodi regist ar tih
  objekata; ovjerava knjige gostiju, knjige žalbi i knjige utisaka i vodi registar iz svoje oblasti; vrši i
  druge poslove u skladu sa zakonom;
  - utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i
  drugih propisanih us lova za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstvo i turizam), privrednih
  društava i preduzetnika, u skladu sa posebnim propisima; utvrđuje ispunjenost minimalno
  tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privremenim objektima; izdaje odobrenje za
  obavljanje djelatnosti o produženom radnom vremenu;
  - utvrđivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije;
  utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje auto- taksi prevoza i obavljanje javnog prevoza teretnim
  motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
  - praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede i priprema propise iz ove
  oblasti; daje saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješava po zahtjevima za
  privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaže mjere za
  suzbijanje poljskih šteta; izdaje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji
  poljoprivrednih proizvoda; predlaže mjere za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih
  nepogoda; izdaje vodoprivredne uslove, vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole;
  utvrđuje i prati stanje erozivnih područja na teritoriji opštine i utvrđuje mjere erozivne zaštite;
  - vođenje evidencije iz oblasti trgovine i zanatst va za preduzetnike i privredna društva
  (vođenje registra);
  - sarađuje sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je
  osnovano;
  - dostavljanje nadležnom Ministarstvu izvještaje u skladu sa propisima;
  - upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama u
  ovim oblastima; daje mišljenje, priprema prijedlog akta o davanju saglasnosti na statut, program
  rada, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju javnih službi iz ovih oblasti čiji je
  osnivač Opština; daje mišljenje i prijedlog mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima
  javnih službi iz ovih oblasti koji se dostavlja Skupštini i predsjedniku Opštine;
  - saradnju sa nevladinim organizacijama iz djelokruga rada;
  - poslove u ve zi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ovog Sekretarijata;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata;
  odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog
  odnosa službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o
  pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada
  službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i
  usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u
  vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i
  namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i
  donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih
  zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa
  zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - obezbijeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove na realizaciji
  usvo jenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema
  trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za
  potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.