Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za zaštitu imovine

 Sekretarijat za zaštitu imovine, vrši  poslove uprave koji se odnose na:

  - preduzima mjere i ulaže pravna sredstva radi zaštite imovinskih prava i interesa Opštine;
  priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine; učestvuje u
  identifikaciji i zaštiti kapitala Opštine Budva u postupcima transformacije privrednih subjekata;
  vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove koji se odnose na imovinska prava i ovl ašćenja na državnoj imovini kojom
  raspolaže i koju koristi Opština i njeni organi i vodi evidenciju te imovine; pokreće postupak za
  upis prava svojine na nepokretnostima; pokreće postupak prenosa prava na građevinskom
  zemljištu i vrši obradu akata o prenos u prava na građevinskom zemljištu; daje podatke organima
  Opštine na osnovu evidencije koju vodi;
  - priprema akte u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Opštine
  (odluke, ugovori, rješenja); daje mišljenje na prijedloge akata o raspol aganju državnom
  imovinom, koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština; priprema ugovore o zakupu
  zemljišta sa kojim raspolaže Opština; vodi evidenciju o svojinsko - pravnim promjenama nastalim
  po osnovu tih akata i pokreće postupak za promjenu upisa prava na nepokretnosti; pokreće
  postupak eksproprijacije shodno Programu uređivanja građevinskog zemljišta; vrši poslove
  zastupanja u postupcima koji se tiču zaštite imovinskih prava i interesa Opštine pred sudovima i
  drugim organima i preduzima mjere, i ulaže pravna sredstva radi zaštite u svim predmetima do
  okončanja postupka;
  - priprema prijedloge odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
  koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvari vanje
  funkcije lokalne samouprave;
  - vrši poslove upravnog nadzora i druge poslove u oblastima utvrđenim djelokrugom rada
  ovog organa;
  - vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ovog Sekretarijata;
  - ostvaruje saradnju sa NVO iz djelokruga rada Sekretarijata;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata;
  odlučivanje o izboru, raspoređivanju i dr ugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog
  odnosa službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o
  pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada
  službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i
  usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u
  vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i
  namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i
  donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih
  zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog k orišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa
  zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnost i iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove na realizaciji
  usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema
  trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za
  potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.