Nadležnosti

Glavni administrator

Opis poslova Glavnog administratora:

  • Glavni administrator koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna upustva i i instrukcije o načinu postuipanja u vršenju poslova, daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i sluzbi i vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.
  • Glavni administrator ima ovlašćenja drugostepenog organa u pravnim stvarima iz nadležnosti opštine.
  • Glavni administrator ima službu.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.