Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spisak mjesnih zajednica

Osnovane u skladu sa odrebama Odluke o mjesnim zajednicama (“Službeni list Opštine Budva”, broj 9/06, 1/10 i 50/19) su sljedeće mjesne zajednice:

MZ Stari Grad (12.04.2011.godine)

Područje MZ Stari Grad obuhvata Stari grad obje plaže Mogren do magistrale, obnovljen hotel stara Avala, područje od Mediteranske ulice do mora, uključujući Luku, plažu Pizana ,zgradu Lučke kapetanije, lukobran u produžetku Pizane, Brijeg od Budve sa plažom, zakljucno sa poštom i Bubinim potokom.

MZ Brajići (08.12.2009.godine)

Područje MZ Brajići obuhvata naselja Uglješići, Martinovići, Prentovići i Stojanovići.

MZ Markovići (22.03.2010.godine)

Područje MZ Markovići obuhvata područje sela Markovići KO Srednji Maini.

MZ Bečići (18.10.2010.godine)

Područje MZ Bečići obuhvata naselja: Bečići, Čučuci, Boreti, Rafailovići, Ivanovići, Podbabac i Stanišići. Na istoku se graniči sa MZ Sveti Stefan, a prema zapadu sa MZ Budva II.

MZ Reževići (24.12.2008.godine)

Područje MZ Reževići obuhvata naselja Drobići,Rijeka Reževića,Krstac,Donji i Gornji Katun,Perazića Do,Čami Do KO Reževići 1 i Reževići 2

MZ Buljarica (20.04.2012.godine)

Područje MZ Buljarica koja obuhvata sledeća područja: Buljarica, Golubovići, Gruda, Đurovići, Kaluđerac, Prijevorac i Androvići.

MZ Gornji Pobori (13.12.2012.godine)

Područje MZ Gornji Pobori obuhvata slijedeća sela i naselja; Đurđevac, Stanjevići do sela Majstori, selo Čavor do sela Šišići, Gorovići i Lastva Grbaljska.

8. MZ Gornji Pobori 2 (04.02.2019.godine)

Područje MZ Gornji Pobori 2 obuhvata područje od: Šumarevog duba do Markaš dola.

MZ Svinjišta (05.10.2012.godine)

Područje MZ Svinjišta obuhvata slijedeća naselja: Gornje Selo, Donje Selo, Pod Orage, Glavica, Spiševina, Ognjišta, Vodice, Velja Njiva, Vinogradine, Jabučar, Pišutovo Guvno, Manastir “Sv. Neđelja”, Poljice i Bogov Krst. Na istoku se graniči sa Mjesnom zajednicom Budva II a prema zapadu sa MZ Jaz.

MZ Podostrog (18.06.2014.godine)

Područje MZ Podostrog obuhvata teritoriju naselja Podostrog ,preciznije rečeno granica MZ Podostrog sa južne, jugozapadne i zapadne strane ide potokom Volujar pa sve do ušća u rijeku Grđevicu koja razdvaja naselje Podostrog od brda Dubovica i Velje ploče, zatim sa sjeverozapadne i sjeverne strane ide preko Učikala, vrhovima brda Urovica i brda Ostrog pa sve do potoka Grđevica sa istočne strane, koji razdvaja naselje Podostrog I naselje Lazi i rijekom Grđevica sa jugoistočne strane.

MZ Petrovac (20.02.2015.godine)

Područje MZ Petrovac obuhvata slijedeća naselja; sa područja naselja Petrovac, Novoselje, Brda, Žukovica, Medigovići, Grabovica, Ilino Brdo. Na istoku se graniči sa Mjesnom zajednicom Buljarica a prema zapadu sa Mjesnom zajednicom Reževići.

MZ Jaz (27.05.2015.godine)

Područje MZ Jaz obuhvata slijedeća naselja: Lastva i Jaz. Na istoku se graniči sa Mjesnom zajednicom Svinjišta i MZ Prijevor i Seoca, a prema zapadu sa MZ Lastva iz Kotora.

MZ Babin Do (09.06.2016.godine)

Područje MZ obuhvata slijedeca naselja: desna strana Jadranskog puta ,od semafora do vodorezervoara i sve do zelenog pojasa prema repetitoru Spas.

MZ Donji Pobori (20.09.2016.godine)

Područje MZ Donji Pobori obuhvata slijedeća naselja : selo Donji Pobori i Krapina. Na istoku se graniči sa MZ Podostrog a prema zapadu sa MZ Gornji Pobori.

MZ Bijeli Do (14.08.2018.godine)

Područje MZ Bijeli Do obuhvta slijedeća naselja: sa zapadne strane stari kotorski put, sa južne strane granica je ulica označena kao kat. parcela 3093/1 i dio ulice označena kao kat. Parcela1807/2 sve KO Budva, sa istočne strane granica je ograda „Gradske pekare“sa jedne i kat.Parcela 1785 i 1787/1 KO Budva i sa sjeverne strane granica je zadnji red kuća u tom naselju, zatim potok označen kao kat.Parcela 3070/2 KO Budva tj. iznad gradskog rezervoara u tom naselju. Na istoku se graniči sa MZ Dubovica, a prema zapadu sa MZ Svinjišta.

MZ Prijevor i Seoca (14.08.2018.godine)

Područje MZ Prijevor i Seoca obuhvataju slijedeće područje:U južnom dijelu do mora,u zapadnom dijelu: od plaže “Jaz”,granicom kat.par.97i 95 KO:Prijevor1 dalje putem označen kao k.p.126 K.O.: Prijevor 1,kanalom označen kao k.p.554 KO.Prijevor 2 I dijelom kanala 650 KO: Prijevor2 I skreće desno putem označenkao k.p.662 KO: Prijevor 2. Sa sjeverne strane:granicom kat.par.687/1,517/31,508,507,506,505,sa jedne I kat.par. 675,669,517/30,668 I 517/3 sve KO:Prijevor 2 gdje u istom pravcu sječe kat.par.517/2 KO Prijevor2 do lokalnog puta označen kao kat.par.888 KO Prijevor 2,zatim nastavlja u pravcu sjevero-istoka putem označen kao kat.par. KO: Maini.Sa istočne strane : granicom kat.par. 1576/167,1576/166,1576/164 sa jedne I kat.par. 1576/1,1555 I 1557 sve KO Maini sa druge strane do starog kotorskog puta označen kao kat.par. 888 KO Prijevor 2 I u pravcu antene na brdu Spas I dalje do tunela I mora gdje se i završava

MZ Gospoština (06.07.2019. godine)

Područje MZ Gospoština obuhvata područje od hotela Mogren do Jadranskog puta – magistrale, granično sa Lovćenskom ulicom.

MZ Duletići (17.10.2019. godine)

MZ Duletići obuhvata sledeća naselja: stare Duletiće i nove Duletiće. Na istoku se graniči sa mjesnom zajednicom Lapčići i mjesna zajednica Markovići, a prema zapadu sa MZ Donji Pobori.

MZ Sveti Stefan (09.12.2019. godine)

MZ Sveti Stefan obuhvata područije koje zahvataju katastarske parcele Sveti Stefan, Kuljače i Tudorovići.

MZ PODKOŠLJUN (09.06.2022. godine)

Područje Mjesne zajednice obuhvata naselja: Lugovi i Podkošljun. Naselje Lugovi je naselje u okviru Budve kao naselja gradskog karaktera i njegova granica polazi od magistralnog puta Kotor-Bar kod fudbalskog stadiona i parcele 1258 KO Budva. Granica, kratko, ide preko parcele 1258 i skreće prema istoku ulicom Ribarska (p. 1232) te izlazi na ulicu Kanjoša Macedonovića i tu okreće prema jugu i izlazi na kružni tok, kod stadiona. Odatle granica naselja kreće u pravcu Bečića magistralnirn putem, sve do kraja parcele 2917/2 (ostaje u naselju). Tu granica naselja silazi na obalu mora, vraca se linijom mora, u pravcu Budve, obilazi hotel „Park" izlazi na parcelu 31 06/2-put, kratko se vraća parcelom 3106/1-put i granicom parcele 2903 (stadion - ostaje u naselju), u pravcu sjevera izlazi na uski put kojim dolazi do magistralnog puta tj. do mjesta gdje je granica i počela. Naselje Podkošljun je naselje u okviru Budve kao naselja gradskog karaktera i njegova granica polazi na magistralnom putu Budva Cetinje kod granice parcele 942/1 KO Budva (koja ostaje van granica naselja). Granica naselja nastavlja u pravcu jugozapada i granicom ove parcele izlazi na magistralni put Kotor-Bar kod "Majdana" zemlje, iznad hotela ,,Park". Skreće prema Kotoru i magistrainim putem dolazi do Kružnog toka. Tu nastavlja ulicom Kanjoša Macedonovica, te nakon 85 m, ka zapadu i ide ulicom Ribarska (p.1232 KO Budva), obuhvata pojas ulice Mornarska i ide na sjever iza bivseg BIP-a, dalje parkingom i ide granicom parcele 126111 KO Budva (koja ostaje van naselja). Granica okreće prema sjeveru ostavlja zgrade naselja ADOK van granica naselja i izlazi na ulicu Zrtava fasizma (Zaobilaznicu). Prelazi ovu ulicu i uz potok (parcela 306711 KO Budva) ide u pravcu sjevera te skreće ka istoku ostavljajući, u naselju, parcele 930/1,931,942 i 941 KO Budva. Ova granica izlazi na granicu katastarskih opština KO Budva-KO Maine. Ovom granicom naselja prema jugoistoku i granicom katastarske opštine izlazi na magistraini put Budva- Cetinje (parcela 4607/1 KO Maine). Magistralnim putem, u pravcu Budve dolazi na početnu tačku.

MZ VELJI VINOGRADI (09.06.2022. godine)

Područje Mjesne zajednice Velji Vinogradi obuhvata granice koje idu niz rijeku Grđevicu i dolazi do mosta na magistralnom putu Kotor-Bar. Magistralnim putem granica ide u pravcu Bara i dolazi do parcele 1258 KO BUDVA (koja ostaje u granicama naselja) I ide granicom ove parcele, nastavlja granicom parcele 1261/1 KO BUDVA (ostaje u okviru naselja) i izlazi na ulicu Babilonija (parcela 3079/2) i istom dolazi do Gvozdenog mosta gdje je i počela.

MZ DUBOVICA (09.06.2022. godine)

Područje Mjesne zajednice Dubovica: granica polazi od raskrsnice ulica Žrtava fašizma i ulice Popa Jola Zeca (parcela 3091 KO Budva). Sa ove tačke granica naselja ide u pravcu zapada djelom ulice Popa Jola Zeca kreće ulicom Dubovica (parcela 3087/1 KO Budva) sve do novih zgrada na lokaciji „Gradska pekara“, obilazi je sa zapadne strane i nastavlja u pravcu sjevera do granice parcele 481/1 KO Budva. Granicom parcela 481/1, 481/3, 481/4 (koje ostaju van granica naselja) do kraja 494/1 sa te tačke se presjeca u pravcu sjeveroistoka, parcele 472/1, 488/1, 466/4 i dolazi do parcele 459 sve KO Budva. Nastavlja granicom parcele 466/1 (ostaje van naselja) i dolazi do parcele 422/1 KO Budva. Dalje granica naselja presjeca parcelu 422/1 i izlazi na potok Volujak prelazi ga i granicom parcele 82/1 (ostaje u naselju) izlazi na granicu KO Budva – KO Maine. Na tom mjestu granica naselja se lomi u pravcu jugoistoka i granicom katastarskih opština dolazi do korita rijeke Grđevica. Rijekom Grđevica izlazi na most tj. Na ulicu Žrtava fašizma (parcela 3077/4) tu se granica ookreće u pravcu zapada i ovom ulicom dolazi do tačke gdje je počela.

MZ BUDVA CENTAR I (09.06.2022. godine)

Područje Mjesne zajednice Budva Centar I obuhvata slijedeće: od raskrsnice (glavnih gradskih semafora) ulicom Topliški put (parc. 3095) i poslije 300 m skreće u ulicu Žrtava fašizma( parcele 3094/2,1708 i 509) KO Budva i dolazi do I ulice. Ovom ulicom ( I ulica –nije utvrđena parcelacija) u pravcu jugoistoka , iznad zgrade Crvenog krsta izlazi na ulicu Mainski put ( p. 3089) te istom ulicom izlazi na magistralni put Kotor-Bar (parc. 3073) i nazad bulevarom u pravcu Kotora do glavnih semafora odakle je i počela.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.