Nadležnosti

Služba za javne nabavke

 Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na:

  - pripremu plana javnih nabavki;
  - pripremu zahtjeva za dostavljanje ponuda šopingom;
  - sprovođenje postupka javne nabavke šopingom;
  - pripremu teksta odluke o pokretanju postupka javne nabavke;
  - koordiniranje i nadzor nad zakonitošću teksta i zahtjeva tenderske dokumentacije sa
  instrukcijama za postupanje;
  - predaju tenderske dokumentacije svim zainte resovanim licima;
  - vršenje stručnih i administrativnih poslova u realizaciji postupka javne nabavke;
  - obavljanje poslova koji se odnose na izradu nacrta ugovora o javnim nabavkama;
  - obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova za potrebe postupka javne nabavke i Službe;
  - vođenja evidencije javnih nabavki i pripremu i dostavljanje izvještaja o sprovedenim javnim
  nabavkama predsjedniku Opštine;
  - saradnju sa ostalim organima lokalne uprave i lokalne samouprave u cilju postizanja
  planom definisane dinamike realizacije plana javne nabavke i poslove stručnog savjetovanja istih;
  - poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
  - obavlja saradnju sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe; odlučivanje o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
  službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog
  i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i
  namještenika u Službi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  službenika i na mještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
  toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
  Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
  diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja
  nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
  posebnim opštinskim propisima;
  - obezbjeđenje učešća javnosti u do nošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  spro vođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih
  akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na
  propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe
  efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima;

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.