Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove vrši slijedeće  poslove uprave:
  - priprema nacrte i prijedloge propisa iz komunalno- stambene oblasti;
  - vodi evidenciju naziva, granica naselja, ulica i trgova i određuje broj zgrada, vodi
  evidenciju komunalnih i otpadnih voda korisnika i zagađivača vodoprivrednih objekata i
  postrojenja;
  - rješava u slučaju useljenja u posebne ili zajedničke djelove stambene zgrade bez pravnog
  osnova ili ako taj osnov prestane, priprema propise o kućnom redu, prati organizovanje organa u
  stambenim zgradama i preduzima mjere za organizovanje, vodi registar upravnika i predlaže
  imenovanje privremenog upravnika stambene zgrade, vodi registar vlasnika stambenih zgrada i
  njihovih posebnih djel ova, vodi registar pravila o međusobnim odnosima vlasnika, prati stanje
  održavanja stambenih zgrada i obezbjeđuje izvođenje hitnih radova u skladu sa zakonom, vrši
  druge poslove iz oblasti stambenih odnosa u skladu sa Zakonom o svojinsko - pravnim odnosima i
  Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada;
  - upravlja, izdaje u zakup i održava stambene zgrade i stanove koji su svojina Opštine Budva;
  - priprema propise i vrši druge upravne poslove kojima se uređuju komunalne djelatnosti:
  javna čistoća, javna rasvjeta, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih površina, održavanja
  i uređivanja groblja;
  - vrši upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim
  službama u ovim oblastima; daje mišljenje, priprema prijedlog akta o d avanju saglasnosti na
  statut, program rada, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju javnih službi iz ovih
  oblasti čiji je osnivač Opština; daje mišljenje i prijedlog mjera u vezi sa informativnim i drugim
  materijalima javnih službi iz ovih oblasti koji se dostavljaju Skupštini i predsjedniku Opštine;
  - priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - priprema stručna mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i
  zakonitosti opštinskih propisa;
  - priprema propise kojima se uređuju poslovi održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja
  opštinskim putevima (lokalni putevi i ulice u naseljima, kao i nekategorisani putevi) i vrši poslove
  uprave u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
  - priprema propise kojima se uređuje javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom
  linijskom i vanlinijskom saobraćaju, predlaže projekat regulacije saobraćaja i izmjena u režimu
  saobraćaja, izdaje saobraćajne saglasnosti i vrši poslove uprave u skladu sa Za konom i drugim
  propisima;
  - utvrđuje uslove i izdaje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda i drugih
  komunalnih objekata duž saobraćajnih površina, izdaje odobrenja i uslove za prekopavanje javnih
  površina namjenjenih za saobraćaj vozila i p ješaka, izdaje odobrenje za kretanje motornih vozila u
  zabranjenim zonama, kao i odobrenja za autobuska stajališta;
  - donosi Plan linija i druge podatke u vezi sa izborom prevoznika za obavljanje javnog
  prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju;
  - registruje i ovjerava red vožnje po pojedinim linijama;
  - prati stanje održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata i vrši
  poslove uprave u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
  - ostvaruje neposrednu saradnju sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz svoje
  nadležnosti u cilju realizacije programa u navedenoj oblasti;
  - vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ovog Sekretarijata;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata;
  odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog
  odnosa službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o
  pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada
  službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i
  usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u
  vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i
  namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i
  donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih
  zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa
  zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - obezbjeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propis ima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove na realizaciji
  usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema
  trezoru na propisanim obrascima; pos love pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za
  potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.