Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba zaštite lica i imovine

Služba zaštite lica i imovine vrši poslove u službenim prostorijama Opštine i javnih službi čiji je osnivač Opština i korisnici su sredstava Budžeta Opštine koji se odnose na:

  - preduzimanje mjera i aktivnosti na planiranju, spriječavanju i otklanjanju opasnosti od
  redovnih i vanrednih rizika, izradu akata o radu organa, planova i procjene ugroženosti imovine i
  lica, sa mjerama;
  - preduzimanje preventivnih mjera i vođenje propisanih evidencija u cilju zaštite imovine i
  lica od redovnih i vanrednih rizika;
  - korišćenje savremenih pomagala (video nadzor, i dr.);
  - obavljanje poslova obezbjeđenja imovine i lica od redovnih i vanrednih rizika;
  - preduzimanje mjera i aktivnosti na sprečavanju i otk lanjanju opasnosti za imovinu i lica od
  redovnih i vanrednih rizika;
  - kontrolisanje i izvještavanje o adekvatnoj primjeni sistema za evidenciju dolazaka/odlazaka
  sa posla zaposlenih u toku i van radnog vremena;
  - kontrolu, pozicioniranje i servisiranje protivpožarnih aparata u saradnji sa Službom zaštite i
  spašavanja, izvođenje obuke i vježbi iz oblasti zaštite od požara i koordiniranje organizacije
  ostalih obuka u saradnji sa Sekretarijatom za lokalnu samoupravu;
  - saradnja sa svim organima lokalne samouprave i lokalne uprave i javnih službi čiji
  djelokrug rada može proizvesti potencijalne redovne i vanredne rizike;
  - saradnja sa državnim i drugim organima i preduzećima u djelokrugu poslova ove službe;
  - poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada organa;
  - ostvarivanje saradnje sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine, po
  potrebi;
  - izradu prijedloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organ izaciji; odlučivanje o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
  službenika i namještenika; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog i javnog
  oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i namještenika;
  planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, kao
  i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u toku radnog odnosa
  zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika; podnošenje inicijative za
  sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih
  disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja
  imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih
  akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na
  propisanim obrascima;
  - vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.