Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Pitanja i odgovori

Ljiljana Mahmutović, 2020. godina

Poštovani, Obraćamo se Upravi lokalnih javnih prihoda Budva, a radi pojašnjenja vezano za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2020 godinu. Naime, potrebna nam je informacija na koji način Vam se podnosi prijava i da li ima nešto od dodatne dokumentacije koju je potrebno da Vam dostavimo. Molimo Vas za odgovor, budući da rok za podnošenje ističe 15.04.2020 godine.

Odgovor: Žaklina Fuštić, Koordinator odsjeka za opšte i pravne poslove - Uprava lokalnih javnih prihoda

Poštovana Ljiljana,

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva je zakonom propisan rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza za pravna lica od 31. marta kalendarske godine, pomjerila za 15.april 2020.godine.
Poresku prijavu možete podnijeti neposredno u Građanskom birou Opštine Budva ili putem pošte, Uprava lokalnih javnih prihoda, Opština Budva, Trg sunca, br.3.
Imajući u vidu novonastalu situaciju i donjetim mjerama zbog sprečavanja širenja virusa COVID -19, te preporukama Vlade Crne Gore da se stranke javnopravnim organima obraćaju elektronskim putem, obavještavamo Vas da skenirani primjerak poreske prijave možete dostaviti na mejl: vesko.maric@budva.me ili ankica.scekic@budva.me
Napominjemo da je uz poresku prijavu poreski obveznik dužan dostaviti bilans stanja za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje, zaključni list i analitičku karticu osnovnih sredstava.
Obrazac prijave poreza na nepokretnosti (PPD2) možete preuzeti na Građanskom birou Opštine Budva, ili na sajtu Opštine Budva-obrasci za građane/Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave i Prijava za razrez poreza na nepokretnosti za pravna lica. (obrazac je u prilogu).

S poštovanjem

Žaklina Fuštić
Koordinator odsjeka za opšte i pravne poslove
Uprava lokalnih javnih prihoda

Pošiljalac: Dragana Nikolić, 2020. godina

Postovanje, Javljam se povodom subvencija za zensko preduzetnistvo. Otvorila sam kozmeticki salon prosle godine, pa me zanima kako mogu vise da se informisem, sta je potrebno od dokumentacije i kada je rok za predaju... Srdacan pozdrav, Dragana

Odgovor: Slavica Maslovar, v.d. sekretarke Sekretarijata za privredu

Poštovana Drgana,

S obzirom na novonastalu situaciju i vanredne mjere ograničenja donijete od strane NKT objaviljivanje Javnog poziva za podršku ženskom preduzetništvu je odloženo dok se za to ne steknu uslovu. Mi se nadamo da ovakva situacije neće potrajati i da ćemo biti u prilici da objavimo Javni poziv ubrzo. U okviru istog će biti navedeni svi uslovi definisani Odlukom o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava namijenjenih ženskom preduzetništvu.
Aplikacioni formular Vam dostavljam u prilogu.

Neophodna dokumentacija za žene koje žele da razviju postojeći biznis su u nastavku:
- Detaljan opis predložene biznis ideje (Obrazac 2);
- Radnu biografiju/CV;
- Ovjerenu kopiju lične karte;
- Potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine;
- Tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana, na CD-u;
- Poresko uvjerenje Uprave lokalnih javnih prihoda;
- Rješenje o upisu u Centralni registar privrednih subjekata;
- Rješenje o registraciji za PDV, ako je krajnji korisnik obveznik PDV-a;
- Važeći Statut društva;
- Original ili ovjerena kopija obrasca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i važeći karton deponovanih potpisa;
- Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa, ne starija od 30 dana;
- Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača) za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nisu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje;
- Odgovarajući obrazac za posljednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz broja zaposlenih.

Opština Budva će obezbijediti stručno lice-konsultanta koji će sa preduzetnicima raditi na formulaciji biznis ideja i kompletiranju dokumentacije za učešće na Javnom pozivu.

Srdačan pozdrav,

Slavica Maslovar,
v.d. sekretarke Sekretarijata za privredu

Srđan Kostić, 2020. godina

Koja je razlika izmedju zahtjeva "INFORMACIJE O LOKALNIM PLANSKIM DOKUMENTIMA" i ZAHTJEV ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA ? Zanima me takodje i cijena istih... Puno hvala, pozdrav!

Odgovor: Mila Mitrović, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Poštovani,
Informacija o lokalnim planskim dokumentima podrazumijeva izvod iz određene planske dokumentacije, tj. grafički prikaz iz plana. U zahtjevu su predložene 3 stavke:
1. Karta parcelacije (na kojoj je označena potrebna urbanistička parcela, gdje se može vidjeti koju urbanističku parcelu formira Vaša katastarska ili više katastarskih parcela) i urbanistički parametri (površine urb. parcele, dozvoljeni BRGP, indeks izgrađenosti, indeks zauzetosti i sl.)
2. Karta parcelacije i koordinate urbanističkih parcela
3. Karta infrastrukturne mreže i objekata (karte hidrotehničke mreže, saobraćaja, elektrotehničke mreže i telekomunikacija)
Taksa koja se uplaćuje za zahtjev iznosi 5 eura.
Urbanističko tehnički uslovi predstavljaju smjernice za izgradnju objekta i pribavljaju se ukoliko se planira izgradnja objekta, prije tehničke dokumentacije. Oni sadrže tekstualni dio (koji se izrađuje u skladu sa planom i određenim zakonima) i grafički dio iz plana gdje se vidi namjena objekta, građevinska i regulaciona linija, saobraćajna regulacija i sl. kao i urbanistički parametri, pa su samim tim i opširniji od predhodno navedene informacije o planu.
Taksa koja se uplaćuje za zahtjev iznosi 50 eura.

Mila Mitrović, dipl.ing.arh.

Milena Braic, 2020. godina

Postovani, prije 2 mjeseca je na TV Budva najavljen Program pomoci zenama u preduzetnistvu, koji ce sprovesti Opstina Budva. Da li je to tacno, i da li ce biti raspisan konkurs za ovaj Program ? Hvala mnogo unaprijed, Milena Braic

Odgovor: Slavica Maslovar, v.d. Sekretarke sekretarijata za privredu

Poštovana gđo Braic,

Odluka o podsticaju ženskog preduzetništva je donešena početkom decembra 2019. godine, a stupila na snagu 8 dana nakon objavljivanja u Službenom listu Crne Gore- Opštinski propisi. Preduslov za sprovođenje iste bilo je donošenje Budzeta za 2020 godinu kojim bi bila definisana sredstva za podsticaj. Isti je donešen na sjednici 31.12.2019. godine.
Shodno tome postupak pripreme Javnog poziva je u toku, a podrazumijeva prethodne radnje u dijelu obezbjeđenja stručne podrške za preduzetnice koje budu zainteresovane za pokretanje ili razvoj sopstvenih biznisa. Stručna podrška bi trebala biti obezbijeđena od strane UNDP-a, kao što je to bio slučaj i u drugim opštinama, tako da kada definišemo uslove koji se odnose na taj dio biće objavljan i prvi Javni poziv.
O svemu će javnost biti obaviještena putem sredstava javnog informisanja, a očekivanja nas u sekretarijatu su da će prve javne konsultacije biti obezbijeđene do kraja ovog mjeseca.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se informišete i u kancelariji Sekretarijata za privredu, broj 83.

Srdačan pozdrav,
Slavica Maslovar,
v.d. Sekretarke sekretarijata za privredu

Mustafa Ekici, 2020. godina

Potražim zemljište u dijelu Budve lazi i želim naučiti kako mogu vidjeti urbanistički plan Budve? Možete li navesti internetsku adresu urbanističkog plana Budve?

Odgovor: Milica Mazarak, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Postovani,
Planska dokumentacija opštine Budva je objavljena na sajtu opštine www.budva.me i u Centralnom registru planske dokumentacije Ministarstva odrzivog razvoja i turizma Crne Gore www.planovidozvole.mrt.gov.me.
S postovanjem,

Milica Mazarak
Sekretarijat za urbanizam i odrzivi razvoj
Opstina Budva

Dragana Božović, 2020. godina

Postovani, ja sam zainteresovana za zemljiste u KO Kuljace Parcela 2058 koje se nalazi u blizini manastira Rustovo. Kroz Kuljace prolazi planirana trasa obilaznice. Na vasem sajtu nisam nasla plan trase. Ja bi vas zato zamolila da mi posaljete plan trase kroz Kuljace kako bi mogla ocijeniti koliko obilznica dotice zemljiste. Hvala unaprijed. Srdacan pozdrav Dragana Bozovic

Odgovor: Nikola Milutinović, Sekretarijat za investicije

Poštovana,
Tražena predmetna dokumentacija se ne nalazi u Sekretarijatu za investicije.

Za plansku dokumentaciju – Prostorni plan posebne namjene za obalno područje nadležno ministarstvo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma -
www.mrt.gov.me, a za pravila za sprovođenje plana i sve utvrđene uslove dužni su da poštuju svi organi i subjekti nadležni za implementaciju i sprovođenje ovog planskog dokumenta

Za predmetnu projektnu dokumentaciju molimo vas da se obratite Ministarstvu saobraćaja i pomorstva - Direktoratu za puteve Crne Gore koji su investitori projektne dokumentacije.
Projektom Finalizacija Idejnog projekta prioritetne obilaznice Jadransko – Jonske dionice (obilazak Budve poddionica 1.1) definisana je trasa puta u skladu sa Generalnim projektom
Brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja (uz mikro pomjeranja gdje je to potrebno) tj. Koridorom koji je prostornim planom usvojen (širina koridora od 500 m).

S poštovanjem,
Nikola Milutinović
Sekretarijat za investicije
Opština Budva

Nadležni organ: 

Vedran Bijedić, 2019. godina

Zanima me koje uslove mora da ispunjava vozilo za taxi prevoz po novim odlukama skupštine opštine Budva i kada stupa na snagu novo pravilo o euro5 motoru i sl.?

Odgovor: Slavica Maslovar, v.d. sekretarke Sekretarijat za privredu

Poštovani,

Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja auto-taksi prevoza na teritoriji Opštine Budva („Sl.list CG- Opštinski propisi“, broj 14/19), uslovi koje treba da ispunjava vozilo za taksi prevoz su navedeni u sledećim članovima:

Član 2
Taksi prevoz je djelatnost vanlinijskog javnog prevoza putnika koja se obavlja u komercijalne svrhe, putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača i sa najmanje četvoro vrata. Taksi prevoz mogu obavljati preduzetnici i pravna lica registrovana za obavljanje ove vrste djelatnosti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom.

Član 6
Vozilo kojim se obavlja taksi prevoz pored uslova propisanih Pravilnikom o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe („Sl.list CG“, broj 09/15) mora ispunjavati tehničko-eksploatacione i estetske uslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i ovom Odlukom i to:
- da je registrovano u Budvi, sa posebnim registarskim oznakama „BD-TX___;
- da je vozilo čisto i uredno bez fizičkih oštećenja;
- da je vozilo bijele boje;
- da pravno lice ili preduzetnik posjeduje ugovor (polisu) za osiguranje putnika od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim se obavlja taksi prevoz;
- da posjeduje važeći šestomjesečni tehnički karton;
- da ima ispravan protivpožarni aparat kome nije istekao rok upotrebe;
- da je mehanizam za upravljanje smješten na lijevoj strani vozila;
- da vozilo ima svijetleću oznaku „taksi“ (taxi), čija su slova obojena plavom bojom na bijeloj podlozi, pravougaonog oblika i da sadrži evidencioni broj izvoda licence i grb Opštine;
- da posjeduje taksimetar sa tri tarifne periode u skladu sa Pravilnikom o obrascu cjenovnika usluga u auto-taksi prevozu koji je donijelo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, a cjenovnik mora biti ovjeren od strane Sekretarijata za privredu na osnovu Uvjerenja koje izdaje Zavod za metrologiju Crne Gore;
- da posjeduje ispravan klima uređaj;
- da vozilo posjeduje istaknut propisan broj auto taksi vozila.

Izgled i veličinu oznake „taksi“ propisuje Sekretrijat za komunalno - stambene poslove.
Taksi vozila moraju ispunjavati fabrički ekološki standard EURO 5 što se dokazuje Potvrdom proizvođača koja sadrži tehničke podatke o vozilu.
Taksi prevoznik, odnosno vlasnik licence, sa najvećim brojem izvoda licence (ili drugo udruženje koje pokaže interesovanje) dužan je da obezbjedi najmanje jedno vozilo od ukupnog broja vozila kojim obavlja prevoz, opremljeno platformom za olakšan ulazak i izlazak lica sa invaliditetom, kao i opremom za bezbjedan prevoz ovih lica.
(Primjena EURO 5 standarda počinje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno 15.04.2020.g.)

Na bočnim stranama taksi vozila kojim prevoznik obavlja javni prevoz putnika, mora biti ispisan naziv i sjedište prevoznika, na način utvrđen propisom Ministarstva.
Vlasnik licence i izvoda licence je dužan da jednom godišnje, najkasnije do 01. maja za tekuću godinu dostavi Sekretarijatu za privredu Potvrdu o plaćenoj lokalnoj komunalnoj taksi za korišćenje taksi stajališta definisanih Elaboratom autobuskih i taksi stajališta na teritoriji opštine Budva za svaki izvod licence koji izdaje Uprava lokalnih javnih prihoda.

Član 9, stav 1

Preduzetnik ili pravno lice mora za svako vozilo imati izvod licence.
Napomena: Opština Budva u skladu sa nalazom Elaborata o javnom gradskom i prigradskom transportu putnika na teritoriji opštine Budva neće izdavati nove licence i nove izvode licenci („Sl.list CG- Opštinski propisi“, broj 14/19, čl. 23)

Milan Stančić, 2019. godina

Dobar dan, imao bih jedno pitanje za Vas, interesuje me gde mogu da dobijem informacije sta mi od dokumentacije treba da bi dobio dozvoli za prodaju rostiljskih kobasica na malom pokretnom nosecem rostilju na plazama budve? Ako Vi nemate tu informaciju, ako sam se obratio na pogresnu adresu, da li mozete da me uputite kome da se obratim. U najbolju ruku da da mi posaljete bar E-mail ili broj osobe kojoj mogu da se obrati za informacije koje su mi potrebne. Unapred zahvaljujem!

Odgovor: mr. Ljiljana Jocić, Pomoćnik sekretara Sekretarijat za privredu

Poštovani gosp. Milane,

Povodom Vašeg pitanja upucenog Sekretarijatu za privredu opštine Budva, obavještavamio Vas da se obratite Javnom preduzeću Morsko dobro, jpmdcg@t-com.me koje je iskljucivo nadležno za gazdovanje plažama te će Vas oni uputiti za mogućnost obavljanja ove djelatnosti .

S poštovanjem,

mr. Ljiljana Jocić
Pomoćnik sekretara
Sekretarijat za privredu
Opština Budva

Miodrag Grujičić, 2019. godina

Poštovani, Letujemo često u Budvi i poželeli smo da ove godine ostanemo duže i uz to - radimo. Kako ne bismo imali bilo kakve neprijatnosti i kako ne želimo da se bilo čim ilegalno bavimo kao gosti u Vašoj zemlji, hteo sam da Vas zamolim za odgovor: - Da li možemo legalno i na koji način da prodajemo šolje sa motivima Budve i Crne Gore na šetalištu? Šta nam je potrebno od dokumentacije (pored ATA karneta) i kome i na koji način da platimo porez? Iskreno se nadam nekom pozitivnom odgovoru i da ćemo svake godine biti dobrodošli istim prilikama. Pozdrav iz Srbije, Miodrag Grujičić

Odgovor:Slavica Maslovar, v.d. Sekretarka Sekretarijata za privredu

Poštovani,

Za obavljanje djelatnosti iz mail-a u nastavku neophodno je da postoji lokacija predviđena programom privremenih objekata donešenim za period od 2019 do 2023 godine.
Nakon sprovođenja postupka dobijanja lokacije Sekretarijat za privredu sprovodi postupak prijave trgovine na osnovu priloženog dokaza da je predmetni privremeni objekat postavljen u skladu sa izdatom tehničkom dokumentacijom.

Srdačan pozdrav,

Slavica Maslovar
v.d. Sekretarka
Sekretarijat za privredu
Opština Budva

Samir Bibezic, 2019. godina

Dobar dan, Ja sam vlasnik stana u Petrovcu ( koji pripada Opštini Budva ). Moj JMBG je *************. Kako živim u Podgorici molio bi vas da ukoliko je izvršen obračun poreza na nepokretnosti za ovu godinu da mi pošaljete obračun na mail kako bi izvršio plaćanje. Unaprijed hvala, Samir Bibezic

Odgovor:Snežana Knežević, Savjetnica I za utvrđivanje i evidenciju lokalnih javnih prihoda

Poštovani,
Porez na nepokretnosti za 2019. godinu još nije utvrđen.

Pages

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.