Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Sekretarijat za društvene djelatnosti vrši poslove koje se odnose na:

  - obezbjeđenje i stvaranje uslova za razvoj kulture i zaštitu kulturne baštine, umjetničko
  stvaralaštvo, ostvarivanje svih vidova saradnje u oblasti kulture; zaštitu spomenika kulture,
  vođenje registra, čuvanje, zaštitu i održavanje spomenika i spomen obilježja koji nemaju svojstvo
  spomenika kulture; izrada programa podizanja spomen obilježja; stvara uslove za razvoj
  bibliotečke djelatnosti;
  - praćenje stanja u oblasti obrazovanja, staranje o dostavljanju podataka o djeci dorasloj za
  upis u osnovnu školu, vrši upravne i druge poslove koje se odnose na usmjeravanje djece sa
  posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe u skladu sa zakonskim i podzakonskim
  propisima, imenuje Komisiju za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama;
  učestvuje u podsticanju i vrijednovanju daljeg školovanja talentovane i nadarene djece;
  - praćenje stanja u oblasti javnog informisanja u Opštini;
  - stvaranje uslova za razvoj i unapređenje sporta djece, omladine i građana, obezbjeđuje
  uslove za trening i takmičenje sportista, podstiče sportske aktivnosti lica sa invaliditetom i postiče
  vaspitno- obrazovni i stručni rad u sportu;
  - razvoj i unapređenje sporta i fizičke kulture; učestvovanje u organizovanju sp ortskih
  manifestacija od opštinskog, međurepubličkog i međunarodnog značaja; priprema programe rada,
  izvještaje kao i prijedloge finansiranja aktivnosti u ovoj oblasti od interesa za opštinu; predlaže
  dodjeljivanje nagrada i priznanja iz ove oblasti; učest vuje u obezbjeđivanju uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti djece, omladine i odraslih, kao i druge aktivnosti koju su u funkciji
  unaprjeđenja zdravlja i psiho- fizičkih sposobnosti građana; učestvuje u obezbjeđivanju uslova za
  sprovodnje vannastavnih sportskih aktivnosti, pomaže i podstiče sportska društva stvaranjem
  organizacionih, prostornih i drugih uslova za rad; vodi evidenciju sportskih organizacija,
  vrhunskih i perspektivnih sportista, stručnih kadrova u sportu i sportskih objekata.
  - poslove obezbjeđivanja uslova i unapređenje djelatnosti zdravstvene zaštite, socijalne i
  dječije zaštite, primjene propisa i drugih akata iz oblasti socijalne i dječije zaštite, kućna njega i
  pomoć starim i invalidnim licima, staranje o ostvarivanju njihovih prava iz ove oblasti, vođenje
  postupka za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe, vodi postupak za
  ostvarivanje prava na jednokratne novčane pomoći, stara se o ostvarivanju dječije zaštite koja se
  odnosi na odmor i rekreaciju, smještaj i ishr anu djece i drugim dodatnim oblicima dječije zaštite
  koje propiše Opština; prati i učestvuje u obezbjeđivanju uslova za ostvarivanje i unapređenje
  primarne zdravstvene zaštite iniciranjem, predlaganjem i planiranjem mjera u ovoj oblasti, a koje
  su od neposrednog interesa za lokalno stanovništvo;
  - vrši upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim
  službama u ovim oblastima; daje mišljenje, priprema prijedlog akta o davanju saglasnosti na
  statut, program rada, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju javnih službi iz ovih
  oblasti čiji je osnivač Opština; daje mišljenje i prijedlog mjera u vezi sa informativnim i drugim
  materijalima javnih službi iz ovih oblasti koji se dostavlja Skupštini i predsjedniku Opštine;
  - rješava o priznavanju prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida
  rata, vodi evideniciju o broju korisnika i vrsti tih prava;
  - vrši poslove u vezi zbrinjavanja raseljenih i izbjeglih lica i održava vezu sa Zavodom za
  zbrinjavan je izbjeglih lica Vlade Crne Gore;
  - organizuje poslove koji se odnose na prevenciju bolesti zavisnosti i poslove politike za
  mlade na nivou kancelarije u okviru Sekretarijata;
  - obavlja saradnju sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  - vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga ovog Sekretarijata;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata;
  odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog
  odnosa službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o
  pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje ra da i rezultata rada
  službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i
  usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u
  vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i
  namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i
  donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih
  zakonom; vršenja nad zora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa
  zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - obezbijeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenov anih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove na realizaciji
  usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema
  trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za
  potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima ; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.