Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba predsjednika

Načelnik Službe predsjednika

Služba predsjednika Opštine vrši stručne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za predsjednika Opštine i potpredsjednika Opštine i to:

 •  priprema odluke, rješenja i druga akta koja donosi predsjednik Opštine u vršenju funkcije izvršnog organa Opštine;
 • u saradnji sa Sekretarijatom za privredu i finansije priprema akte kojima se obezbjeđuje izvršenje budžeta;
 • učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa lokalne uprave Opštine Budva i pripremi predloga akata o usmjeravanju i usklađivanju organa uprave i javnih službi;
 • priprema sastanke predsjednika i potpredsjednika Opštine i stara se o realizaciji utvrđenih obaveza sa tih sastanaka, organizuje sastanke radnih tijela predsjednika Opštine, prati realizaciju zaključaka sa tih sastanaka i po potrebi daje stručna mišljenja radnim tijelima predsjednika Opštine;
 • čuva izvornike svih akata koje donose predsjednik, potpredsjednik i menadžer Opštine, stara se o izradi i čuva grb grada; 
 • priprema prijedlog Izvještaja o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne uprave i službi, na osnovu prethodno dostavljenih izvještaja organa lokalne uprave i službi, koji podnosi na razmatranje i usvajanje Skupštini opštine;
 • u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave priprema akte kojima se obezbjeđuje izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine, odnosno predsjednik Opštine;
 • priprema normativne akte iz nadležnosti predsjednika Opštine;
 • izvršava akte predsjednika Opštine koji se odnose na usmjeravanje i uskladjivanje rada organa lokalne uprave;
 • preduzima mjere u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti u radu organa lokalne uprave;
 • na osnovu pisanog izjašnjenja nadležnog organa lokalne uprave, priprema mišljenje za predsjednika Opštine o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini opštine podnese drugi predlagač;
 • vrši poslove učešća u izradi, donošenju, realizaciji i praćenju strategija, planova, programa i akcionih planova i programa od opštinskog značaja;
 • vrši poslove na praćenju i unapredjivanju sistema lokalne samouprave;
 • sarađuje sa menadžerom Opštine i po potrebi učestvuje u pripremi i izradi razvojnih programa i projekata, koji su od interesa za lokalnu samoupravu;
 • vrši protokolarne poslove za predsjednika, potpredsjednika i menadžera Opštine;
 • organizuje sve poslove oko proslave "22. novembra", Dana opštine Budva; 
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom Crne Gore i Vladom Crne Gore, ministarstvima i drugim organima državne uprave i javnim službama čiji je osnivač država, opštinama u Crnoj Gori, opštinama i gradovima u inostranstvu i drugim pravnim subjektima, iz svog djelokruga rada; 
 • vrši poslove koji se odnose na ostvarivanju međunarodne saradnje sa jedinicama lokalnih samouprava iz inostranstva u cilju realizacije pojedinih zajedničkih projekata, a posebno sa gradovima i opštinama sa kojima Opština Budva ima potpisane sporazume o saradnji, iz svog djelokruga rada;
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenih predsjedniku Opštine, utvrđuje činjenice o njihovoj osnovanosti i priprema odgovore na iste, postupa po predstavkama koje državni organi upućuju predsjedniku Opštine radi utvrđivanja činjenica i rješavanja pitanja koja su predmet istih;
 • sarađuje sa novinarima i u skladu sa potrebama priprema obavještenja za medije u vezi aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Opštine i u saradnji sa Informacionim centrom potrebne informacije postavlja na sajt Opštine;
 • vrši poslove u vezi sa slobodnim pristupom informacijama iz svog djelokruga;
 • obavlja saradnju sa NVO iz djelokruga svoga rada;
 • vrši i druge poslove koje odredi predsjednik Opštine.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.