Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Služba za unutrašnju reviziju

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koje se odnose na:

  - operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija
  iz nadležnosti Opštine, u skladu sa Međunarodnim standardima unutrašnje revizije i Etičkim
  kodeksom unutrašnjih revizora, u cilju poboljšanja poslovanja;
  - procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
  - izradu izvještaja, unutrašnje revizije koje dostavlja predsjedniku Opštine;
  - obavljanje posebne revizije na zahtjev predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja
  sredstava Evropske unije;
  - praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;
  - davanje savjeta i stručnih mišljenja kada se uvode novi sistemi i procedure;
  - izradu s trateških i operativnih planova i programa rada koji su osnova za realizaciju
  funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih;
  - izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;
  - saradnju sa Jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i
  unutrašnje revizije u javnom sektoru, što uključuje i obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;
  - saradnju sa Državnom revizorskom institucijom, međunarodnim i domaćim strukovnim
  institucijama i udruženjima;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe; odlučivanje o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prest anka radnog odnosa
  službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog
  i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i
  namještenika u Službi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
  toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
  Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
  diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja
  nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
  posebnim opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih
  akc ionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na
  propisanim obrascima; saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru
  djelokruga svog rada;
  - praćenje sprovođenja preporuka Državne revizorske institucije, obavljanje drugih poslova u
  skladu sa zakonom.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.