Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Građanski biro

Građanski biro

 

Građanski biro će biti posebna organizaciona jedinica u okviru Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Građanski biro će predstavljati mjesto na kojem možete dobiti osnovne informacije o pravima koje želite da ostvarite, pravnim interesima i obavezama, kao i o rokovima za riješavanje po istima.

 Postupak za ostvarivanje Vaših prava pokrećete podnošenjem formalnog ( formulari , kao i na šalteru Pisarnice u Opštini Budva, Trg Sunca br.3, Budva), tipskog zahtijeva i potrebne dokumentacije na šalteru Gradjanskog biroa.

 Lokalna samouprava u našem gradu će Vam na ovaj način omogućiti da efikasno i racionalno, kada je Vaše slobodno vrijeme u pitanju, na jednom mjestu, ostvarite svoja prava, odnosno dobijete traženo odobrenje /rješenje/ odgovor na Vaš podnesak.

U Građanskom birou će se organizovati i obavljaju sljedeći poslovi:

 • izdavanje svih vrsta obrazaca, zahtjeva i info materijala (administrativne takse, procedure ostvarivanja prava i shodan BTL promo materijal);
 • prijem svih vrsta zahtjeva od strane građana;
 • obrada i sistematizovanje zahtjeva;
 • poslovi prijema, razvođenja, predaje-otpreme pismena preko poštanske službe;
 • unos i ažuriranje podataka u dijelovodnik i/ili u elektronski dijelovodnik;
 • arhiviranje i čuvanje akata organa lokalne uprave i službi prema Zakonu – DEPO arhive;
 • ažuriranje i praćenje kretanja upravnih i drugih predmeta, koji se nalaze u radu organa lokalne uprave i službi,
 • uručivanje gotovih rješenja, zaključaka, uvjerenja iz službene evidencije i drugih pismena strankama dobijenih od strane organa lokalne uprave;
 • davanje informacija građanima i drugim zainteresovanim subjektima o ostvarivanju prava pred organima lokalne uprave;
 • evidencija prvostepenog upravnog postupka koji se pokreće po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke;
 • evidencija djelovodnika/ ili elektronskog djelovodnika;
 • ovjera potpisa, rukopisa i prepisa;
 • izdavanje izvoda iz matičnih knjiga vjenčanih;
 • izdavanje radnih knjižica;
 • izdavanje potvrda o životu radi ostvarivanja redovnih mjesečnih primanja (penzija i dr.) iz zemlje i inostranstva;
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;
 • naplata lokalnih administrativnih i drugih propisanih taksi koje se plaćaju na šalteru banke/pošte ili putem elektronskog bankarstva;
 • poslovi interne dostave pismena-akata;
 • poslovi eksterne dostave pismena-akata;
 • praćenje i proučavanje stanja, predlaganje mjera u vezi organizacije i rada organa lokalne uprave, u vezi sa ostvarivanjem funkcija Građanskog biroa;

Poseban dio Građanskog biroa predstavljaće Blagajna, tj. Banka/e gdje se vrši uplata administrativnih taksi kako bi se zahtijev adekvatno taksirao.

Građanski biro - Formulari za sve sekreterijate

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.