Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Komunalna policija i komunalna inspekcija

 Komunalna policija i komunalna inspekcija vrše poslove inspekcijskog nadzora kojima se obezbjedjuje:

  - komunalna dje latnost: snabdjevanje vodom, prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda,
  održavanje čistoće u gradu i drugim naseljima, održavanje i korišćenje deponija, održavanje
  parkova i drugih javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanje i korišćenje komunalnih
  objekata i uređaja, održavanje javne rasvjete, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima,
  održavanje- korišćenje i pružanje usluga na javnim parkiralištima, održavanje groblja i
  sahranjivanja, poštovanje kućnog reda u stambenim zgradama, korišćenje prostor a za reklamiranje
  na teritoriji opštine, poštovanje radnog vremena trgovačkih, ugostiteljskih i zanatskih radnji;
  - održavanje i korišćenje lokalnih puteva, putnih objekata i putne opreme;
  - javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaj u, slobodni prevoz
  putnika, taxi - prevoz putnika, javni prevoz tereta i prevoz putnika i tereta za sopstvene potrebe;
  - kontrola sprovođenja mjera zaštite od buke na objektima i djelatnostima za koje odobrenje
  za rad izdaju organi lokalne uprave;
  - držanje kućnih ljubimaca i postupanje sa napuštenim i izgubljenim životinjama;
  - uređenje prostora i izgradnja objekata, postavljanje, održavanje i uklanjanje montažnih
  objekata privremenog karaktera, izgradnja i održavanje pomoćnih objekata po propisima lokalne
  samouprave;
  - priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine, kao i
  druge poslove iz nadležnosti Opštine;
  - vrši i druge poslove u oblasti inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Opštine, osim
  inspekcijskih poslova koji su ovom odlukom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost drugih
  organa;
  - vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada organa;
  - ostvaruje saradnju sa NVO iz djelokruga svoga rada;
  - pripremu informativnih i drugih stručnih mater ijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
  - izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji Službe; odlučivanje o
  izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa
  službenika i namještenika u Službi; odlučivanje o kojeficijentu; odlučivanje o pokretanju internog
  i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i
  namještenika u Službi; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  s lužbenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u
  toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u
  Službi, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o
  diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja
  nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i
  posebnim opštinskim propisima;
  - obezbijeđenje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i
  aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i
  opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno- tehničkih poslova za potrebe komisija i
  radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa
  sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Službe; poslove na realizaciji usvojenih
  akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na
  propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe
  efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa
  državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih
  poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.