Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za privredu

Sekretarijat za privredu vrši  poslove uprave koji se odnose na:

- pripremanje opštih planova zaštite od štetnog dejstva voda kao i operativnih planova zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog značaja; privremeno ograničavanje ili obustavljanje vodnog prava u zakonom predviđenim slučajevima;
- poslove lokalne uprave saglasno propisima o turizmu; rješevanje u postupku po zahtjevima za određivanje kategorije ugostiteljskih objekata iz nadležnosti lokalne uprave i vođenje registara tih objekata; ovjeravanje knjige gostiju, knjige žalbi i knjige utisaka i vođenje registara iz svoje oblasti; vršenje i drugih poslova u skladu sa zakonom;
- utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje privrednih djelatnosti (ugostiteljstvo i turizam), privrednih društava i preduzetnika, u skladu sa posebnim propisima; utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privremenim objektima; izdavanje odobrenja o produženom radnom vremenu;
- utvrđivanje uslova za obavljanje privredne djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije; utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza i vođenje odgovarajućeg registra; obavljanje javnog prevoza teretnim motornim vozilima, kao i obavljanje prevoza za sopstvene potrebe;
- praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede i pripremanje propisa iz ove oblasti; davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta; izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; predlaganje mjera za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda; izdavanje vodoprivrednih uslova, vodoprivrednih saglasnosti i vodoprivrednih dozvola; utvrđivanje i praćenje stanja erozivnih područja na teritoriji opštine i mjera erozivne zaštite;
- vođenje evidencije iz oblasti trgovine i zanatstva za preduzetnike i privredna društva (vođenje registra);
- sarađivanje sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovano;
- dostavljanje nadležnom Ministarstvu izvještaje u skladu sa propisima;
- upravni nadzor i poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema javnim službama u ovim oblastima; davanje mišljenja, pripremanje prijedloga akata o davanju saglasnosti na statut, program rada, izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju javnih službi iz ovih oblasti čiji je osnivač Opština; davanje mišljenja i prijedlog mjera u vezi sa informativnim i drugim materijalima javnih službi iz ovih oblasti koji se dostavljaju Skupštini i predsjedniku Opštine;
- saradnju sa nevladinim organizacijama iz djelokruga rada;
- poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada ovog Sekretarijata;
- pripremu informativnih i drugih stručnih materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
- izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata; odlučivanje o izboru, raspoređivanju i drugim poslovima iz oblasti zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika i namještenika u Sekretarijatu; odlučivanje o kojeficijentu; donošenje Rješenja o zaradama zaposlenih u ovom Sekretarijatu;
- odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta; ocijenjivanje rada i rezultata rada službenika i namještenika u Sekretarijatu; planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnom usavršavanju i ugovoranju u vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog; vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o diciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom; vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
- obezbijeđivanje učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
- objavljivanje na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine akata u skladu zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
- organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
- poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz dijelokruga Sekretarijata; poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategija razvoja; poslove pripreme faktura i izvještavanja prema trezoru na propisanim obrascima; poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu klijenta u skladu sa propisima; saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada; vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima;

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.