Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Glavni administrator

Zakonom o lokalnoj samoupravi, broj 01-1262/2 od 29.12.2017. godine propisano je da

Glavni administrator:

  • vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi;
  • koordinira rad organa i službi, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);
  • daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
  • daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
  • priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine; -podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika opštine;
  • -vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine. Ako se za vršenje poslova glavnog administratora obrazuje stručna služba, tom službom rukovodi glavni administrator i odgovara za njen rad. U slučaju iz stava 2 ovog člana, glavni administrator donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe, odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.

Sukob nadležnosti između organa lokalne uprave rješava glavni administrator.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.