Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj vrši poslove koji se odnose na:

  - rješavanje po zahtjevima za legalizaciju objekata ili djelova objekata i sprovođenje upravnih postupaka po zahtjevima za legalizaciju;
  - rješavanje po zahtjevima za pretvaranje zajedničkih djelova zgrade u stan, kao i za pretvaranje posebnih i zajedničkih djelova stambene zgrade u stambeni i poslovni prostor;
  - kao povjerene poslove: rješavanje po zahtjevima za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju i rekonstrukciju objekata, na osnovu planova detaljne razrade (DUP-a, UP-a i LSL-a) i za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za rekonstrukciju objekta na osnovu propisanih opštih smjernica u Planu posebne namjene za obalno područje;
  - rješavanje po zahtjevima za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za postavljanje i izgradnju pomoćnih objekata, u skladu sa zakonom i važećom odlukom SO Budva (do stupanja na snagu Plana generalne regulacije);
  - rješavanje po zahtjevima za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za postavljanje i izgradnju pristupnih rampi i liftova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Budva u skladu sa zakonom i važećom odlukom SO Budva (do stupanja na snagu Plana generalne regulacije);
  - rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za izgradnju, odnosno postavljanje pomoćnih objekata ( do stupanja na snagu Plana generalne regulacije);
  - rješavanje po zahtjevima za izdavanje odobrenja za izgradnju, odnosno postavljanje pristupnih rampi i liftova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Budva (do stupanja na snagu Plana generalne regulacije);
  - učestvuje u pripremi predloga Odluka za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa u saradnji sa Sekretarijatom za investicije (do donošenja Plana generalne regulacije);
  - izdavanje izvoda iz planske dokumentacije;
  - rješavanje po zahtjevima za izdavanje upotrebne dozvole za izgrađene objekte ili djelove objekata, na osnovu prethodno izdate građevinske dozvole i donošenje rješenja o formiranju Komisije za tehnički pregled izgrađenih objekata;
  - vođenje registra izdatih građevinskih i upotrebnih dozvola;
  - vođenje registra izdatih rješenja o legalizaciji objekata ili djelova objekata;
  - izdavanje uvjerenja o činjenicama za koje ovaj Sekretarijat vodi registar, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku;
  - sprovođenje postupka izrade Programa postavljanja i izgradnje privremenih objekata;
  - izdavanje urbanističko- tehničkih uslova za postavljanje i izgradnju privremenih objekata na javnim površinama i zemljištu u privatnoj svojini u skladu sa važećim Programom;
  - sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine;
  - izrada strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine i izrada i praćenje implementacije lokalnih planova zaštite životne sredine, pripremanje izvještaja o stanju životne sredine;
  - koordiniranje aktivnostima koje se odnose na unapređenje i zaštitu životne sredine od štetnih uticaja;
  - sprovođenje postupaka i odlučivanje po zahtjevima o potrebi procjene uticaja za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu i za koje je procjena obavezna, kao i sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti i odobrenja i dozvole izdaju drugi organi opštine;
  - odlučivanje o sadržini elaborata o procjeni uticaja projekta na životnu sredinu, organizovanje javne rasprave na elaborat, donošenje odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, donošenje odluke o davanju saglasnosti, odnosno o odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, vođenje evidencije o postupcima o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat;
  - odlučivanje o davanju saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština;
  - praćenje sprovođenja zakona o integrisanom sprečavanju i kontrolisanje zagađivanja životne sredine i izdavanje integrisane dozvole;
  - utvrđivanje akustičnog zoniranja radi definisanja akustičnih zona u cilju zaštite ljudi od buke;
  - unapređenje i zaštita prirode i prirodnih dobara, obavljanje poslova koji se odnose na razvrstavanje zaštićenih prirodnih dobara od lokalnog značaja, odnosno odlučivanje o stepenu zaštite na osnovu Studije zaštite, vođenje postupka radi proglašenja revizije statusa zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine, utvrđivanje uslova upravljača u pogledu stručne kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite, unapređenja promovisanja i održivog razvoja zaštićenog prirodnog dobra;
  - koordiniranje u projektima zaštite i sanacije ugroženih područja na teritoriji opštine;
  - pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu opštine i predsjednika Opštine za poslove iz domena nadležnosti ovog Sekretarijata;
  - vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga svoga rada;
  - ostvarivanje saradnje sa organima uprave i drugim institucijama i pravnim licima u okviru djelokruga svoga rada;
  - poslove na realizaciji usvojenih akcionih planova i strategije razvoja za poslove iz domena nadležnosti ovog Sekretarijata;
  - obezbjeđivanje učešća javnosti u donošenja akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima;
  - poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po zahtjevu stranke u skladu sa važećim propisima;
  - objavljivanje akata na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine, akata u skladu sa Zakonom i opštinskim propisima iz svog djelokruga rada;
  - pripremu elektronske baze podataka za poslove iz domena svoje nadležnosti u cilju formiranja i vođenja informacionog sistema o prostoru Opštine Budva;
  - ostvarivanje saradnje sa NVO povodom pitanja iz svoje nadležnosti;
  - izradu predloga Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji sekretarijata;
  - priprema dijela Kadrovskog plana koji se odnosi na zaposlene u Sekretarijatu i dostavljanje istog nadležnom organu za upravljanje ljudskim resursima;
  - odlučivanje o pokretanju internog i javnog oglasa radi popune radnih mjesta;
  - pripremanje Plana korišćenja godišnjih odmora u ovom organu;
  - sprovođenje procesa ocjenjivanja rada službenika i namještenika u organu;
  - donošenje rešenja o radnom statusu i pravima iz radnog odnosa zaposlenih u ovom Sekretarijatu;
  - priprema i donošenje rešenja o zaradama zaposlenih u ovom Sekretarijatu;
  - ocjenjivanje rada i rezultata rada službenika i namještenika u ovom Sekretarijatu, planiranje i odlučivanje o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika, kao i posebnom stručnomusavršavanju i ugovaranju u vezi sa istim, u toku radnog odnosa zaposlenog, vršenje nadzora i kontrole rada službenika i namještenika u Sekretarijatu, podnošenje inicijative za sprovođenje disciplinskog postupka i donošenje odluke o disciplinskoj mjeri, kao i vršenje drugih disciplinskih ovlašćenja predviđenih zakonom, vršenja nadzora i kontrole pravilnog korišćenja imovine i sredstava za rad u skladu sa zakonom i posebnim opštinskim propisima;
  - organizaciju i vršenje stručnih i administrativno – tehničkih poslova za potrebe komisija i radnih tijela imenovanih za obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti;
  - poslove obrade standardnih obrazaca, pripreme plana i izvještavanja u vezi sa sprovođenjem postupka javnih nabavki iz djelokruga ovog Sekretarijata;
  - vršenje drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.

  Posebna unutrašnja organizaciona jedinica Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj čine:

  - Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove,
  - Sektor za urbanizam,
  - Sektor za održivi razvoj,
  - Sektor za zaštitu životne sredine,
  - Sektor za kulturna dobra.

  Sektor za opšte, pravne i kadrovske poslove

  - Učestvuje u izradi nacrta i predloga odluka i drugih akata iz nadležnosti ovog Sekretarijata, a isti se donose od strane Skupštine opštine Budva kao lokalni propisi;
  - Prati izmjene zakona i drugih propisa koji se odnose na poslove iz nadležnosti Sekretarijata, a sve u cilju blagovremene i adekvatne primjene novih zakonskih rješenja;
  - Priprema stručna pravna mišljenja u vezi zahtjeva koje ovom Sekretarijatu podnose nadležni državni i lokalni organi uprave, kao i građani;
  - Vodi upravne postupke po zahtjevima za legalizaciju objekata ili djelova objekata;
  - Vodi upravni postupak po zahtjevima za izdavanje upotrebnih dozvola i priprema rješenja o formiranju Komisije za vršenje tehničkog pregleda izgrađenog objekta;
  - Vodi upravne postupke po zahtjevima za pretvaranje zajedničkih djelova zgrade u stan ili pretvaranje posebnih zajedničkih djelova stambene zgrade u stambeni i poslovni prostor;
  - Vodi upravne postupke po zahtjevima za izgradnju pomoćnih i pristupnih objekata;
  - U postupku izdavanja dozvole za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa pribavlja, po službenoj dužnosti, potrebne saglasnosti na projektnu dokumentaciju od nadležnih institucija;

  Sektor za urbanizam

  - Učestvuje u izradi nacrta i predloga odluka, i drugih akata iz nadležnosti ovog Sekretarijata, a isti se donose od strane Skupštine opštine Budva kao lokalni propisi;
  - Priprema i izdaje urbanističko – tehničke uslove za izgradnju objekata na osnovu lokalnih planskih dokumjenata (DUP-a, UP-a i LSL-a), uz sprovođenje Zakonom predviđene procedure;
  - Priprema i izdaje urbanističko – tehničke uslove za izgradnju pomoćnih objekata, postavljanje privremenih objekata, postavljanje i izgradnju pristupnih objekata (rampe i liftovi) za lica smanjene pokretljivosti;
  - Priprema i izdaje uvjerenja i izvode iz planskih dokumenata;
  - Učestvuje u izradi plana i programa rada Sekretarijata i stara se o blagovremenom izvršenju istih za oblast poslova koje vrši;
  - Priprema stručna mišljenja u vezi zahtjeva koje ovom Sekretarijatu podnose nadležni državni i lokalni organi uprave, a odnose se na urbanistička pitanja;
  - Učestvuje u pripremi Izvještaja o radu Sekretarijata i Izvještaja o stanju uređenja prostora;
  - Učestvuje u pripremi Predloga odluka za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa;

  Sektor za održivi razvoj

  - Priprema izradu i sprovođenje Programa poboljšanja održivog razvoja i energetske efijasnosti jedinica lokalne samouprave;
  - Priprema izradu Plana poboljšanja održivog razvoja i energetske efikasnosti u opštini;
  - Vodi upravni postupak iz oblasti održivog razvoja;
  - Vođenje informacionog Sistema održivog razvoja i energetske efikasnosti;
  - Koordinira aktivnostima za potrebe pribavljanja sertifikata o energetskim karakteristikama za objekte jedinica lokalne samouprave i objekte javnih službi čiji je osnivač Opština;
  - Predlaže plan podsticajnih mjera za unapređenje održivog razvoja opštine i energetske efikasnosti;
  - Prati sprovođenje ciljeva održivog razvoja (i pratećih indikatora održivog razvoja),
  - Učestvuje u donošenju zaključaka i preporuka za planiranje i sprovođenje politike održivog razvoja,
  - Promoviše politiku održivog razvoja,
  - Učestvuje u izradi i implementaciji programa poboljšanja održivog razvoja i energetske efikasnosti za potrebe grada,
  - Sarađuje sa ostalim organima lokalne uprave iz djelokruga zajedničkog poslovanja, kao i sa pravnim i fizičkim licima i drugim subjektima koji učestvuju u poslovima održivog razvoja;

  Sektor za zaštitu životne sredine

  - Priprema i prati sprovođenje Lokalnog plana zaštite životne sredine;
  - Vodi upravni postupak iz oblasti zaštite životne sredine;
  - Priprema Izvještaj o stanju životne sredine;
  - Priprema i prati postupak u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti zaštite životne sredine;
  - Odlučuje o davanju saglasnosti na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja planskih dokumenata;
  - Sprovodi postupak pripreme i izrade izvještaja, planova i programa iz oblasti zaštite životne sredine i koordinira aktivnosti koje se odnose na unapređenje iste;
  - Učestvuje u izradi i sprovodi program monitoringa svih segmenata životne sredine;
  - Pokreće i prati postupak izrade stručne podloge – studije zaštite za proglašenje određenih kategorija prirodnog dobra i koordinira projekte zaštite i sanacije ugroženih područja;
  - Uspostavlja i vodi katastar zagađivača;
  - Priprema i izrađuje kartu buke;
  - Odlučuje o potrebi procjene uticaja projekta na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave;
  - Organizuje javnu raspravu o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu i daje saglasnost na isti;
  - Prati sprovođenje zakona o integrisanjom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i izdaje integrisane dozvole;
  - Prati i sprovodi zakone i druge posebne propise kojima se reguliše zaštita životne sredine;
  - Učestvuje u pripremi Izvještaja o radu Sekretarijata, Izvještaju o stanju uređenja prostora i u izradi Plana postavljanja privremenih objekata;
  - Vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada Sektora;

  Sektor za kulturna dobra

  - Sarađuje sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore u svim projektima koje Opština Budva realizuje u cilju očuvanja i unapređenja kulturnih dobara;
  - Prati sprovođenje zakona i podzakonskih akata koje se odnose na kulturna dobra, a iz nadležnosti su organa lokalne uprave i predlaže izradu lokalnih propisa za kulturna dobra;
  - Sarađuje sa nadležnim organima uprave, međunarodnim institucijama i nevladinim sektorom koji se bave poslovima zaštite i unapređenja kulturnim dobara;
  - Vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada Sektora;

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.